Regulamin przyznawania środków finansowych

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości – zatwierdzony 30.01.2017 r.

załączniki:

Załącznik nr 1. Umowa na świadczenie usług szkoleniowo-doradczych

Załącznik nr 2. Wniosek o przyznanie dotacji

Załącznik nr 3. Biznesplan

Załącznik nr 4. Harmonogram rzeczowo – finansowy

Załącznik nr 5. Regulamin Komisji Oceny Wniosków

Załącznik nr 6. Wzór karty oceny formalnej

Załącznik nr 7. Wzór karty oceny merytorycznej

Załącznik nr 8. Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego

Załącznik nr 9. Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego

Załącznik nr 10. Umowa na otrzymanie dotacji

Załącznik nr 11. Umowa na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego

Załącznik nr 12. Aneks do umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego

Załącznik nr 13. Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową

Załącznik nr 14. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis

Załącznik nr 15. Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis

Załącznik nr 16. Wzór oświadczenia o kwalifikowalności VAT

Załącznik nr 17. Oświadczenie o dokonaniu zakupów towarów ilub usług zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym

Załącznik nr 18. Zestawienie towarów i/lub usług, których zakup został dokonany ze środków na rozwój przedsiębiorczości

Załącznik nr 19. Oświadczenie o skorzystaniu lub nieskorzystaniu przez uczestnika projektu równolegle z innych źródeł, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON, PROW 2014-2020 oraz w ramach RPO WO 2014-2020, na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowalnych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego

Załącznik nr 20. Zaświadczenie o pomocy de minimis

Załącznik nr 21 – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Załącznik nr 22. Oświadczenie Uczestnika projektu/ poręczyciela

Załącznik nr 23. Oświadczenie zgody małżonka na wniesienie zabezpieczenia/ złożenia poręczenia