Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty rekrutacyjne:

 1. Formularz rekrutacyjny (Załącznik nr 1) – DOKUMENT OBOWIĄZKOWY
 • część I – Zgłoszenie do projektu
 • część II – Opis planowanej działalności
  1. Oświadczenie kwalifikowalności Kandydata (Załącznik nr 2) – DOKUMENT OBOWIĄZKOWY,
  2. Oświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego do 2 ha (Załącznik nr 7– DOKUMENT OBOWIĄZKOWY
  3. Oświadczenie kwalifikowalności Uczestnika projektu (Załącznik nr 3) – DOKUMENT OBOWIĄZKOWY, wypełniany po zakwalifikowaniu Kandydata do projektu,
  4. Oświadczenie uczestnika projektu (Załącznik nr 4) – DOKUMENT OBOWIĄZKOWY, wypełniany po zakwalifikowaniu Kandydata do projektu

Inne dokumenty:

 1. Kopie dokumentu potwierdzającego posiadane doświadczenie i kwalifikacje zawodowe, poświadczone za zgodność z oryginałem czytelnym podpisem i aktualną datą na każdej stronie zawierającej jakiekolwiek zapisy – DOKUMENTY NIEOBOWIĄZKOWE,
 2. Dokument potwierdzający czasowy adres zamieszkania na terenie powiatu nyskiego (oryginał lub kopia) – WYMAGANY W PRZYPADKU BRAKU STAŁEGO ADRESU ZAMIESZKANIA NA TERENIE POWIATU NYSKIEGO,
 3. Orzeczenie o posiadaniu stopnia niepełnosprawności (oryginał lub kopia) – WYMAGANY W CELU PRZYZNANIA DODATKOWYCH PUNKTÓW NA ETAPIE REKRUTACJI.

 

UWAGA!!!

Kopie dokumentów muszą być czytelne i potwierdzone za zgodność z oryginałem.
Dopuszcza się dwojaki sposób poświadczenia za zgodność z oryginałem:
1) opatrzenie pierwszej strony kopii dokumentu:
– klauzulą „za zgodność z oryginałem od strony … do strony …”;
– aktualną datą;
– własnoręcznym – czytelnym podpisem Kandydata
oraz ponumerowanie i zaparafowanie wszystkich stron kopii dokumentów przez Kandydata;
2) opatrzenie każdej strony kopii dokumentu:
– klauzulą „za zgodność z oryginałem”;
– aktualną datą;
– własnoręcznym – czytelnym podpisem Kandydata.