O projekcie

Projekt „Przedsiębiorczy Powiat Nyski” realizowany jest przez Powiat Nyski w ramach Działania 7.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 i finansowany w 95% procentach ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa oraz w 5% ze środków budżetu Powiatu Nyskiego. Dofinansowanie projektu z UE: 2 093 763 PLN.

Cel

Głównym celem projektu jest zwiększenie poziomu przedsiębiorczości w województwie opolskim oraz podniesienie aktywności zawodowej 90 uczestników projektu – mieszkańców województwa opolskiego w okresie 01.01.2017-31.12.2018.

 

Dla kogo?

Projekt skierowany jest do osób fizycznych mieszkających w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie powiatu nyskiego, zainteresowanych rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej na terenie województwa opolskiego. Uczestnikami projektu są wyłącznie osoby powyżej 29 roku życia, pozostające bez pracy (bezrobotne, poszukujące pracy oraz nieaktywne zawodowo), w tym zwłaszcza osoby znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy:
1. kobiety,
2. osoby z niepełnosprawnościami,
3. osoby po 50 roku życia,
4. długotrwale bezrobotne,
5. osoby o niskich kwalifikacjach,
6. osoby posiadające przynajmniej jedno dziecko w wieku do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia,
7. migranci powrotni i imigranci.
Dopuszcza się również udział osób, które nie zostały ujęte w pkt. 1-7, przy czym nie będą one stanowić więcej niż 10 % wszystkich uczestników projektu.

Dodatkowo punktowane będą osoby zamieszkujące na terenie gmin: Korfantów, Łambinowice, Skoroszyce, Kamiennik.

 

Wsparcie

Bezzwrotne wsparcie (dotacja) dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej obejmujące:

a) szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej oraz doradztwo w ww. zakresie,

b) przyznanie dotacji w kwocie 24 tys. złotych,

c) wsparcie pomostowe obejmujące szkolenia i doradztwo w zakresie efektywnego wykorzystania dotacji i prowadzenia działalności gospodarczej oraz bezzwrotna pomoc finansowa wypłacana miesięcznie w kwocie 1000 PLN przez okres do 6 miesięcy/do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej.