Zakończenie umowy i odbiór weksla

Szanowni Państwo!

Informujemy, że weksel po zakończeniu umowy wydawany jest na wniosek uczestnika projektu, po dostarczeniu:

  1. Zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS,
  2. Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w podatkach lub zaświadczenia stwierdzającego stan zaległości,
  3. Oświadczenia o wysokości osiągniętego przychodu.

 

Pobierz – Wniosek o wydanie weksla