Załączniki do umowy na podstawowe wsparcie pomostowe

Wszystkie osoby, których wnioski zostały rekomendowane do udzielenia podstawowego wsparcia pomostowego proszone są o złożenie w Biurze projektu do dnia 28 lutego 2018 r. następujących załączników:

Komplet dokumentów dla poręczycieli:

 1. Oświadczenie poręczyciela o posiadaniu pełni zdolności do czynności prawnych
 2. Oświadczenie poręczyciela
 3. Zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodach – pracownik
 4. Oświadczenie poręczyciela o dochodzie – przedsiębiorca
 5. Oświadczenie o nieposiadaniu żadnych długów objętych tytułami egzekucyjnymi oraz, że nie są dłużnikami w sprawach prowadzonych w ramach egzekucji sądowej lub egzekucji administracyjnej, a także w stosunku do nich nie toczą się żadne postępowania sądowe lub administracyjne, a także, że w stosunku do nich nie toczą się żadne postępowania sadowe lub administracyjne dotyczące niespłaconych zobowiązań pieniężnych
 6. Oświadczenie małżonka/małżonki uczestnika projektu na zawarcie umowy i wystawienie weksla in blanco
 7. Oświadczenie małżonka/małżonki poręczyciela o zgodzie na wniesienie zabezpieczenia/poręczenie weksla
  lub
 8. Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim

 

Poniżej znajdziecie Państwo szczegółowe informacje na temat zabezpieczenia umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego.

Komplet dokumentów dla poręczycieli znajduje się na dole strony.

Przypominamy, że zgodnie z §6 Regulaminu przyznawania środków finansowych zabezpieczeniem umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego jest weksel in blanco, poręczony przez dwóch poręczycieli spełniających poniższe wymagania:

a) są osobami fizycznymi w wieku do 70 lat, posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych,

b) pozostawały przez okres co najmniej 12 pełnych miesięcy kalendarzowych przed datą zawarcia umowy na otrzymania podstawowego wsparcia pomostowego w stosunku pracy z pracodawcą nie będącym w stanie likwidacji lub upadłości, lub prowadziły przez taki sam okres działalność gospodarczą, albo uzyskiwały dochody z tytułu posiadania udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego, pobierały emeryturę, albo rentę strukturalną przyznaną na podstawie decyzji administracyjnej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na uzyskanie rent strukturalnych objętych planem rozwoju obszarów wiejskich (DZ. U. Nr 114 poz. 1191 z późn. zm.),

c) pozostają w stosunku pracy z pracodawcą nie będącym w stanie likwidacji lub upadłości (w przypadku osób zatrudnionych) w momencie składania poręczenia na wekslu in blanco oraz zatrudnieni są na umowę o pracę na czas nieokreślony lub określony, przy czym okres ten nie może być krótszy niż 12 miesięcy przed datą złożenia poręczenia,

d) uzyskały w okresie ostatnich pełnych 12 miesięcy kalendarzowych przed datą zawarcia umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego średnie miesięczne dochody w wysokości nie niższej niż 2 500 zł (dwa tysiące pięćset złotych) brutto,

e) w chwili udzielenia poręczeń posiadają decyzję administracyjną zgodnie z którą okres pobierania renty strukturalnej nie upłynie wcześniej niż okres 1,5 roku od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej przez Uczestnika projektu, którego są poręczycielem (warunek ten dotyczy wyłącznie poręczycieli pobierających rentę strukturalną),

f) w chwili udzielenia poręczenia nie posiadają żadnych długów objętych tytułami egzekucyjnymi oraz nie są dłużnikami w sprawach prowadzonych w ramach egzekucji sądowej lub egzekucji administracyjnej, a także w stosunku do nich nie toczą się żadne postępowania sądowe lub administracyjne dotyczące niespłaconych zobowiązań pieniężnych.

UWAGA!!! W niniejszym Projekcie każdy poręczyciel może udzielić poręczenia tylko jednemu Uczestnikowi projektu.

UWAGA!!! Małżonek Uczestnika projektu nie może być jego poręczycielem. Wyjątek stanowi sytuacja, w której małżonkowie posiadają rozdzielność majątkową.

W celu udokumentowania spełnienia przez poręczycieli ww. wymogów, Uczestnik projektu razem z wekslem in blanco przedłoży do Biura Projektu stosowne dokumenty, w tym w szczególności:

1) w przypadku poręczycieli zatrudnionych w ramach stosunku pracy:

a) zaświadczenie o zatrudnieniu i o wysokości średnich miesięcznych dochodów osiągniętych ze stosunku pracy w okresie ostatnich 12 pełnych miesięcy kalendarzowych poprzedzających zawarcie niniejszej umowy,

b) zaświadczenie o rodzaju umowy zawartej z pracodawcą (na czas nieokreślony lub określony – w tym przypadku należy określić czas trwania tej umowy);

Pobierz wzór zaświadczenia

2) w przypadku poręczycieli prowadzących działalność gospodarczą:

a) zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości dochodu osiągniętego w 2017 roku albo kopię deklaracji na podatek dochodowy za 2017 rok wraz dowodem złożenia tej deklaracji w urzędzie skarbowym,

b) pisemne oświadczenie poręczyciela o wysokości dochodu osiągniętego w okresie od 1.01.2018 roku do końca miesiąca kalendarzowego poprzedzającego zawarcie niniejszej umowy oraz

Pobierz wzór zaświadczenia

c) zaświadczenia z urzędu skarbowego oraz ZUS o niezaleganiu z podatkami i składkami na ubezpieczenie społeczne wystawione nie później niż dwa miesiące przed zawarciem niniejszej umowy;

3) decyzje administracyjne o przyznaniu emerytury/renty strukturalnej oraz dowody potwierdzające otrzymanie emerytury/renty strukturalnej w okresie 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających zawarcie niniejszej umowy;

4) w przypadku poręczycieli pobierających rentę strukturalną decyzję administracyjną potwierdzającą, że okres pobierania renty nie upłynie wcześniej niż okres 1,5 roku od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej przez Uczestnika projektu, którego są poręczycielem;

5) oświadczenia o nieposiadaniu żadnych długów objętych tytułami egzekucyjnymi oraz, że nie są dłużnikami w sprawach prowadzonych w ramach egzekucji sądowej lub egzekucji administracyjnej, a także w stosunku do nich nie toczą się żadne postępowania sądowe lub administracyjne, a także, że w stosunku do nich nie toczą się żadne postępowania sadowe lub administracyjne dotyczące niespłaconych zobowiązań pieniężnych (Pobierz)

Wniesienie zabezpieczenia wymaga również załączenia:

a) w przypadku gdy Uczestnik projektu/poręczyciel pozostaje w związku małżeńskim – oświadczenia małżonka o zgodzie na wniesienie zabezpieczenia/poręczenie weksla (Załącznik nr 23a i 23b do Regulaminu), ewentualnie załączenia odpisu aktu notarialnego albo sądowego orzeczenia znoszącego małżeńską wspólność majątkową,

Oświadczenie dla małżonka/małżonki uczestnika projektu 

Oświadczenie dla małżonka/małżonki poręczyciela 

b) w przypadku gdy Uczestnik projektu/poręczyciel nie pozostaje w związku małżeńskim – oświadczenia o niepozostawaniu w związku małżeńskim (Załącznik nr 23c do Regulaminu).
(Pobierz)

W uzasadnionych przypadkach, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Dz. U. Nr. 223, poz. 1768) dopuszcza się możliwość zastosowanie jednej z poniższych form zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy:

 • pieniężnej,
 • poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo
 • kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
 • gwarancji bankowej,
 • gwarancji ubezpieczeniowej,
 • zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego,
 • zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, w przypadku gdy mienie objęte zastawem może stanowić przedmiot ubezpieczenia, zastaw ustanawiany jest wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia mienia będącego przedmiotem zastawu,
 • przewłaszczenia rzeczy ruchomych uczestnika projektu na zabezpieczenie,
 • hipoteki; w przypadku, gdy instytucja udzielająca dofinansowania uzna to za konieczne, hipoteka ustanawiana jest wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości będącej przedmiotem hipoteki.

W przypadku faktycznego braku możliwości złożenia zabezpieczenia w postaci weksla własnego in blanco, w celu uzyskania zgody na zmianę formy zabezpieczenia, Uczestnik projektu zobowiązany jest do złożenia w Biurze projektu wyczerpującego w tym zakresie uzasadnienia. O możliwości zastosowania jednej z powyższych form zabezpieczenia decyduje Beneficjent. W przypadku wybrania i uzyskania zgody dla jednej z wyżej wymienionych form zabezpieczenia Uczestnik projektu zobowiązany jest przez podpisaniem Umowy przedłożyć do Biura Projektu stosowne dokumenty, zgodnie z obowiązującymi regulacjami.

Komplet dokumentów dla poręczycieli:

 1. Oświadczenie poręczyciela o posiadaniu pełni zdolności do czynności prawnych
 2. Oświadczenie poręczyciela
 3. Zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodach – pracownik
 4. Oświadczenie poręczyciela o dochodzie – przedsiębiorca
 5. Oświadczenie o nieposiadaniu żadnych długów objętych tytułami egzekucyjnymi oraz, że nie są dłużnikami w sprawach prowadzonych w ramach egzekucji sądowej lub egzekucji administracyjnej, a także w stosunku do nich nie toczą się żadne postępowania sądowe lub administracyjne, a także, że w stosunku do nich nie toczą się żadne postępowania sadowe lub administracyjne dotyczące niespłaconych zobowiązań pieniężnych
 6. Oświadczenie małżonka o zgodzie na wniesienie zabezpieczenia/poręczenie weksla
  lub
 7. Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim